010 - 462 05 78 schoonmaakbedrijf@kleyweg.info

PRIVACYVERKLARING / OJD2018

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van de diensten van SMB Kleyweg (verder: SMB Kleyweg stemt u in met de verwerking door SMB Kleyweg van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door SMB Kleyweg van de persoonsgegevens van derden die u aan SMB Kleyweg verstrekt.

Schoonmaakbedrijf Kleyweg VOF is gevestigd aan de Plompertstraat 20A te 3087 BD te Rotterdam en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 52803511.

SMB Kleyweg verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie, voor het versturen van nieuwsbrieven en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt SMB Kleyweg de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn wederpartijen in het dossier dat SMB Kleyweg voor u behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van SMB Kleyweg mogelijk maken, zoals haar ICT dienstverlener. SMB Kleyweg verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. SMB Kleyweg verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

SMB Kleyweg wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat SMB Kleyweg haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

SMB Kleyweg bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat SMB Kleyweg de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van de dienstverlening door SMB Kleyweg.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij SMB Kleyweg bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op email adres: schoonmaakbedrijf@kleyweg.info. SMB Kleyweg zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal SMB Kleyweg haar dienstverlening aan u staken.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop SMB Kleyweg de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan SMB Kleyweg kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via schoonmaakbedrijf@kleyweg.info. SMB Kleyweg zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop SMB Kleyweg uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.